• Roznáška objednávok v Brezne a Banskej Bystrici
 • Doprava zadarmo

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov zákazníkov/dodávateľov/návštev/zmluvných partnerov

Pri výkone našej činnosti dochádza ku spracúvaniu Vašich osobných údajov. Pre našu spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Ďumbier je riadne spracúvanie Vašich osobných údajov dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi podstatná, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa ich spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon“).

Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na dodržiavanie zákonných povinností a zásad ochrany osobných údajov. Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istý, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na gdpr@agravital.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ:

Poľnohospodárske družstvo Ďumbier, Podkoreňová 3, 977 43 Brezno, IČO: 36 228 095

Kontakt na prevádzkovateľa: +421-………….., sekretariat@agravital.sk.sk

Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@agravital.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Aké osobné údaje spracovávame?

Prevádzkovateľ môže o Vás v papierovej alebo elektronickej forme spracúvať nasledovné osobné údaje, ktoré nám poskytnete: meno, priezvisko, titul, miesto trvalého bydliska alebo miesto prechodného pobytu, email, telefonický kontakt, číslo občianskeho preukazu, záznam z kamerového systému.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

 1. Pre účely plnenia zmlúv a zmluvných záväzkov: Identifikačné a kontaktné údaje: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas či iný preukaz), telefónne číslo, emailová adresa, fakturačná adresa, Vaša funkcia v organizácii, ak zastupujete právnickú osobu. Tieto údaje spracúvame na základe zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľov v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a iných. Údaje spracúvané za účelom vedenia účtovníctva a účtovnej agendy sa u Prevádzkovateľa uchovávajú 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.
 1. Pri snímaní kamerovým systémom – oprávnený záujem Prevádzkovateľa pre účely ochrany majetku našej spoločnosti, bezpečnosť našej spoločnosti aj bezpečnosť dotknutých osôb vo vnútorných a vonkajších priestoroch spoločnosti Poľnohospodárske družstvo Ďumbier. O umiestnení kamerového systému sú dotknuté osoby informované prostredníctvom tabuliek umiestnených na viditeľnom mieste na vstupoch do priestorov Prevádzkovateľa.
 1. Kniha návštev – vedenie evidencie osôb vstupujúcich do priestorov Prevádzkovateľa, ako oprávnený záujem Prevádzkovateľa z dôvodu bezpečnosti a ochrany majetku podľa § 13 písmeno f) zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, čas príchodu a odchodu, číslo OP sú u Prevádzkovateľa spracovávané po dobu 5 rokov, po roku, ktorého sa týkajú.
 2. Na základe Vášho súhlasu – na marketingové účely propagáciu spoločnosti, propagáciu produktov a zisťovanie spokojnosti s produktmi spoločnosti, na zasielanie ponúk a adresnú komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi. Poskytnutý súhlas na tieto marketingové účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný. Váš akýkoľvek slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte svojím podpisom môžete kedykoľvek odvolať osobne, písomnou formou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa, alebo emailom na gdpr@agravital.sk . Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Využívame služby aj ďalších sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a pre nami stanovený účel. Aj s týmito sprostredkovateľmi sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov, alebo sme zaistili, že sa títo ďalší sprostredkovatelia písomnou formou zaviazali, že budú spracúvať osobné údaje v súlade s GDPR.

Kategória príjemcov:         

 • dodávatelia IT technológií a bezpečnostných technológií, správca webových stránok, správca
 • databázy mailových kontaktov a súhlasov, ďalšie príslušné podpory a súvisiace služby
 • poisťovne
 • orgány štátnej správy a verejnej moci, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, notári
 • daňoví poradcovia, audítori
 • sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka
 • účastníci konania

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania zmluvného vzťahu so Sprostredkovateľom/objednávateľom a po jeho ukončení do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich sním, prípadne do doby kým pominie oprávnený záujem na ich spracúvaní. Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti, ktorá je k dispozícii u Prevádzkovateľa alebo na www.agravital.sk ste oprávnený si u Prevádzkovateľa uplatniť:

 • Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na adrese zodpovednej osoby, písomne na adrese prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk .V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Zadajte svoj email a vychutnajte si čerstvé novinky a akcie!

Príhlasením na newsletter súhlasíte so spracovaním osobných údajov.