• Roznáška objednávok v Brezne a Banskej Bystrici
  • Doprava zadarmo

Všeobecné obchodné podmienky

I. Vymedzenie niektorých pojmov

Predávajúci:

dodávateľ tovaru prostredníctvom internetovej stránky e-shopu www.agravital.sk je spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Ďumbier, so sídlom Podkoreňová 3, 977 43 Brezno, IČO: 00 189 103, DIČ: 2020458649, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Dr, číslo vložky: 308/S. Kontaktné údaje: Telefón: +421 904 517 433, e-mail: info@agravital.sk (ďalej len „Predávajúci“)

Kupujúci:

koncový zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, ktorá prostredníctvom e-shopu vytvorila objednávku, ibaže by šlo o právnickú osobu alebo by si Kupujúci vo svojej objednávke zvolil možnosť nákupu na firmu, čím potvrdzuje, že zmluvu s Predávajúcim neuzatvára ako spotrebiteľ. V takomto prípade súčasťou kúpnej zmluvy nie sú podmienky uvedené v čl. V. (odstúpenie od zmluvy), s výnimkou práva Predávajúceho na odstúpenie od zmluvy, ani v čl. VI. (reklamačný poriadok).

E-shop:

elektronický obchod umiestnený na webovej adrese www.agravital.sk, prostredníctvom ktorého si Kupujúci objednáva tovaru u Predávajúceho.

Ceny v e-shope sú konečné, ibaže by pri konkrétnom tovare bolo výslovne uvedené, že jeho cena je len orientačná. V popise produktu nájdete jeho orientačnú váhu a množstvo. U takéhoto tovaru bude Kupujúci oboznámený s konečnou cenou pri doručení objednávky. V prípade, že sa bude výsledná cena líšiť oproti najvyššej či najnižšej predpokladanej cene vychádzajúcej z najvyššej či najnižšej predpokladanej váhy či množstva uvedeného v popise tovaru o menej ako 10 %, potom sa má za to, že kupujúci s takouto odchýlkou súhlasí. Pokiaľ je táto odchýlka väčšia, potom má Kupujúci právo odmietnuť prevziať tovar s cenou zodpovedajúcou príslušnej odchýlke. Príklad: Orientačná váha tovaru je 0,75 až 1,25 kg pri jednotkovej cene 10 EUR za 1 kg. V prípade, že zákazníkovi bude doručený tovar vážiaci 0,75 – 1,25 kg pri cene 7,5 – 12,5 EUR, potom sa výsledná cena oproti najvyššej ani najnižšej predpokladanej cene nelíši o ý ako 10 %. V prípade, že zákazníkovi bude doručený tovar vážiaci 1,5 kg, ktorého cena činí 15 EUR, potom sa výsledná cena oproti najvyššej predpokladanej cene (12,5 EUR x 15 EUR) líši o 20 % a zákazník sa môže pri doručení rozhodnúť, či má o takýto tovar aj naďalej záujem alebo ho odmietnuť.

Ceny tovaru v e-shope sú uvedené vrátane DPH a všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci zaplatiť. V prípade, že tovar sa predáva v zálohovaných obaloch, k cene tovaru bude pripočítaná hodnota zálohovaného obalu, ktorý môže byť Kupujúcim vrátený osobne pri jeho nasledujúcej objednávke, vrátane zaslania tohto obalu na adresu Predávajúceho: Poľnohospodárske družstvo Ďumbier, so sídlom Podkoreňová 3, 977 43 Brezno, pričom v týchto prípadoch bude Kupujúcemu hodnota zálohovaného obalu vrátená. To, či je tovar balený v zálohovanom obale, je vždy uvedené v objednávke.

Tovar:

produkty ponúkané na predaj na stránkach e-shopu. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť u konkrétneho tovaru maximálny počet nákupov, ktoré môže realizovať jednotlivý Kupujúci, a to z dôvodu zaistenia spravodlivej možnosti nákupu všetkých Kupujúcich.

Objednávka:

vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom produktov Kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

Kúpna zmluva:

kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom e-shopu sa považuje za uzatvorenú potvrdením objednávky Predávajúcim, ibaže by súčasťou objednávky bol tovar, ktorého cenu vzhľadom na jeho povahu nemožno určiť vopred, kedy k uzavretiu zmluvy dochádza až potvrdením súhlasu Kupujúceho s výslednou cenou takéhoto tovaru. Takto uzavretú zmluvu je možné meniť len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú tieto obchodné podmienky.

II. Niektoré práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti Kupujúceho:

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu za tovar a prípadné prepravné.

Kupujúcemu sa dôrazne odporúča oboznámiť sa pred vytvorením objednávky s popisom a vlastnosťami tovaru, všetkými dostupnými informáciami o tovare, ako aj všeobecnými obchodnými podmienkami zverejnenými v e-shope (odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa s všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil).

Vzhľadom na to, že tovar ponúkaný v e-shope môže podliehať rýchlej skaze, Kupujúcemu sa dôrazne odporúča prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne. V prípade doručenia kuriérom je tovar neprevzatý pri prvom pokuse o doručenie pripravený na prevzatie na druhý deň. V prípade, že Kupujúci tovar bezdôvodne neprevezme, Predávajúci je oprávnený uplatniť voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne.

Kupujúcemu sa pri preberaní tovaru od dopravcu odporúča prehliadnuť stav zásielky a v prípade známok jej zjavného poškodenia informovať bezodkladne príslušného dopravcu a Predávajúceho.

Práva a povinnosti Predávajúceho:

Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar v množstve a cene uvedenej v kúpnej zmluve, najneskôr spolu s tovarom zaslať Kupujúcemu faktúru za tovar a dokumenty nevyhnutné na riadne užívanie objednaného tovaru.

Uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s tým, aby mu Predávajúci poskytol vyhotovenie kúpnej zmluvy, resp. potvrdenie o jej uzavretí, v elektronickej podobe, ktorej súčasťou je potvrdenie objednávky, faktúra vystavená elektronicky (ibaže by si Kupujúci výslovne vyžiadal zaslanie faktúry v listinnej podobe) a tieto obchodné podmienky, ktoré budú Kupujúcemu sprístupnené v trvalo uchovateľnej podobe.

III. Dodacie podmienky

Tovar Predávajúci dodáva vlastnými vozidlami, prípadne externou kuriérskou spoločnosťou.

Minimálna cena objednávky pri doprave zabezpečenej Predávajúcim je 30 EUR – platí len pre zákazníkov z oblastí/okresov Banská Bystrica a Brezno, kam vozíme vlastnou dopravou (nie prostredníctvom externého kuriéra)

Termíny dopravy sú rôzne podľa lokality. Bližšie informácie o termínoch rozvozu má Kupujúci k dispozícii pri uzatvorení objednávky, resp. pred jej odoslaním, a sú tiež súčasťou potvrdenia kúpnej zmluvy. Uvedené platí len pri objednávkach, ktoré doručujeme vlastným závozom.

  • Objednávka do stredy 12:00 pre Banskú Bystricu
  • Dovoz štvrtok Banská Bystrica alebo v piatok podľa priorít zákazníka (navolí si pri objednávke preferovaný deň dovezenia)
  • Rozvoz pre Brezno platí celý týždeň, rozvoz bude na druhý deň od objednávky do 12:00.

Cena dopravy pre Brezno a Banskú Bystricu je 5 EUR. Doprava zdarma je pri objednávke nad 50 EUR.

IV. Platobné podmienky

Spôsob úhrady:

Tovar je možné uhradiť bankovým prevodom na účet Predávajúceho označený vo faktúre.

V. Právo na odstúpenie od zmluvy

Účelom práva na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)  je poskytnúť Kupujúcemu možnosť zoznámiť sa s tovarom za rovnakých podmienok ako pri nákupe v kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy však nemožno chápať ako právo na bezplatné zapožičanie tovaru.

Predávajúci ponúka vo svojom e-shope prevažne potraviny.

Kupujúci nemá zo zákona právo odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku) pred jej doručením či po jej doručení bez udania dôvodu ak ide o tovar, ktorý  podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. V prípade, že s dodaným tovarom nie ste spokojný, okamžite nás o tom informujte.

V prípade ostatných druhov tovaru má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ohľadom takéhoto tovaru najneskôr do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Na odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci využiť formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý je uvedený na konci týchto podmienok, a zaslať ho Predávajúcemu spolu s vráteným tovarom. Pre plynulejšie  vybavenie odstúpenia od zmluvy odporúčame zaslať vyplnený formulár aj na e-mail Predávajúceho.

Predávajúci vráti zaplatenú cenu za tovar vrátane nákladov na jeho dodanie na číslo účtu Kupujúceho do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Podmienkou vrátenia kúpnej ceny je doručenie vráteného tovaru Kupujúcemu.

Vrátený tovar je Kupujúci povinný vrátiť výhradne na adresu: Poľnohospodárske družstvo Ďumbier, so sídlom Podkoreňová 3, 977 43 Brezno

Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci. Kupujúci má právo vždy iba na vrátenie skutočne zaplatenej kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

Ak je hodnota vráteného tovaru znížená v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, môže Predávajúci uplatniť voči Kupujúcemu právo na náhradu škody. Predávajúci je v tomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.

Zmluvné strany sa uzavretím kúpnej zmluvy dohodli, že aj Predávajúcemu prináleží právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (storno objednávky) za nasledovných podmienok. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy vtedy, ak už sa objednaný tovar nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru, prípadne ak počas prípravy tovaru na odoslanie dôjde k jeho náhodnému poškodeniu či zničeniu.

VI. Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v okamihu jeho prevzatia Kupujúcim a následne počas zákonom stanovenej záručnej doby, bez vád. Predávajúci najmä zodpovedá za to, že tovar má v čase jeho prevzatia Kupujúcim a následne počas záručnej doby akosť a vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, prípadne ak takéto dojednanie chýba, akosť a vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru, ako aj vzhľadom na účel, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, že tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že tento tovar vyhovuje požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov. V opačnom prípade má tovar vady.

Kupujúci je oprávnený uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru počas zákonom stanovenej doby, ktorá je 24 mesiacov od prevzatia tovaru, s výnimkou potravín. V prípade potravín, ktoré sa rýchlo kazia, si Kupujúci musí uplatniť reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po kúpe. Pri ostatných potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná do tohto dátumu, najviac však po dobu 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Kupujúcemu sa odporúča tovar okamžite po jeho prevzatí prezrieť a presvedčiť sa o jeho kvalite, vlastnostiach a množstve.

Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v prvom odseku tohto článku obchodných podmienok, pričom vadu je možné odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať tiež výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Ak Kupujúci neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že ide o neodstrániteľnú vadu.

Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Nároky zo zodpovednosti za vady môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho nasledovnými spôsobmi:

Zaslaním reklamácie Predávajúcemu na adresu Poľnohospodárske družstvo Ďumbier, so sídlom Podkoreňová 3, 977 43 Brezno, alebo zaslaním reklamácie na e-mailovú adresu Predávajúceho, k čomu môže Kupujúci využiť vzorový reklamačný formulár umiestnený na konci týchto podmienok. Spolu s popisom vady Kupujúci Predávajúcemu oznámi, aký nárok si zvolil a pošle aktuálnu fotografiu vadných produktov. Svoju voľbu nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho dodatočne meniť. To neplatí, ak Kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

Tovar odovzdaný na reklamáciu by mal byť z hygienických dôvodov čistý, v opačnom prípade môže Predávajúci reklamáciu odôvodnene zamietnuť. Predávajúci namiesto záručného listu vystavuje doklad o kúpe tovaru. Predávajúci Kupujúcemu na jeho žiadosť vydá písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom.

Predávajúci Kupujúcemu písomne potvrdí, kedy došlo k uplatneniu nároku Kupujúceho, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje. Po vybavení reklamácie Predávajúci Kupujúcemu písomne ​​potvrdí dátum a spôsob vybavenia reklamácie, prípadne vystaví potvrdenie o vykonaní opravy a čase jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní a v prípade, kedy posúdenie vady vyžaduje technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

Náklady na doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu Predávajúci Kupujúcemu preplatí v prípade, že reklamácia bude vyhodnotená ako oprávnená. V prípade, že bude reklamácia vybavená dodaním nového tovaru, dochádza okamihom dodania nového tovaru Kupujúcemu k prevodu vlastníckeho práva k vadnému tovaru na Predávajúceho. V prípade, že reklamácia bude vybavená poskytnutím primeranej zľavy Kupujúcemu alebo Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, Predávajúci mu vráti príslušné peňažné prostriedky prevodom na bankový účet Kupujúceho.

VII. Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov pri uzavretí kúpnej zmluvy:

Predávajúci upozorňuje, že pri uzavretí kúpnej zmluvy dochádza k spracovaniu identifikačných a kontaktných údajov, ktoré Kupujúci zadal vo svojej objednávke, a to za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ktorá je tiež právnym základom spracovania údajov pre daný účel spracúvania. Kupujúci berie na vedomie, že bez dobrovoľného poskytnutia týchto údajov by uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy nebolo možné. Osobné údaje pre účely plnenia kúpnej zmluvy budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov. Spracovaním osobných údajov Kupujúceho môže byť poverený poskytovateľ eshopového riešenia pri zaistení riadnej prevádzky eshopu a správca CRM systému Predávajúceho, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Predávajúceho alebo poskytovateľ doručovacích služieb pri doručení objednaného tovaru. Pri spracovaní osobných údajov Kupujúceho pre účely kúpnej zmluvy nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Predávajúci nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa. Kupujúci má predovšetkým právo požadovať od Predávajúceho prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Predávajúci postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Možnosť nákupu tovar v e-shope nie je primárne určená pre Kupujúcich mladších ako 16 rokov.

VIII. Záverečné ustanovenia

Kupujúci v postavení spotrebiteľa má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Ďalšie subjekty ARS sú uvedené v zozname na stránkach http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Kupujúci. Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

Predávajúci týmto upozorňuje, že Kupujúci sa môže obracať na nasledovné orgány dozoru:

Vo veciach ochrany spotrebiteľa

Slovenská obchodná inšpekcia – Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica

Vo veciach týkajúcich sa ochrany verejného zdravia a kvality potravín

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická 17, 842 13 Bratislava

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

Vo veciach ochrany osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava

Tieto obchodné podmienky sú voľne dostupné na stránkach e-shopu a Kupujúcemu je umožnená ich archivácia a reprodukcia, a to najmä vytlačením príslušnej internetovej stránky, stiahnutím a uložením súboru vo formáte Portable Document Format (pdf) alebo uložením súboru obsahujúce tieto obchodné podmienky, ktorý Predávajúci zašle Kupujúcemu v prílohe e-mailu potvrdzujúceho uzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Zmenené podmienky Predávajúci sprístupní na stránkach e-shopu. Voči Kupujúcemu je účinné vždy to znenie obchodných podmienok, ktoré je prílohou e-mailu obsahujúceho vyhotovenie kúpnej zmluvy. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

V prípade, že niektorá časť týchto obchodných podmienok bude neplatná alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ostatné ustanovenia zostávajú touto neplatnosťou nedotknuté.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@agravital.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane a súčasti nadobúdajú účinnosť 31. októbra 2021.

Príloha č. 1 – Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

Zadajte svoj email a vychutnajte si čerstvé novinky a akcie!

Príhlasením na newsletter súhlasíte so spracovaním osobných údajov.